پاداش كسي كه آيت الكرسي را زياد مي خواند.

بستن
بستن